Καθορισμός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προϋποθέσεων υποβολής αίτησης διαγραφής από εκδότρια εταιρία

181.-(1) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες εκδότρια εταιρεία δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση διαγραφής των κινητών αξιών της από το Χρηματιστήριο, η τηρητέα διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση τέτοιας αίτησης.

(2) Οι Οδηγίες του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούν μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου.