Καθορισμός και εξειδίκευση προϋποθέσεων και διαδικασίας διαγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

180.-(1) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να καθορίζονται ειδικοί λόγοι και να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο και να θεσπίζονται υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρείας ή και των μετόχων της που κατέχουν ειδική συμμετοχή σ' αυτήν, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας.

(2) Οι Οδηγίες του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως  των αγορών του Χρηματιστηρίου.