Μετάταξη κινητής αξίας από μία αγορά σε άλλη

179.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου αποφασίζεται η μετάταξη κινητών αξιών από μία αγορά σε άλλη αγορά του Χρηματιστηρίου  ιδίως ύστερα από αίτηση του εκδότη, καθώς και αυτεπαγγέλτως, όταν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην αγορά στην οποία αποτελούσαν μέχρι τότε αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι κινητές αξίες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 120.

(2) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται οι περιπτώσεις μετάταξης από μία αγορά του Χρηματιστηρίου σε άλλη, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διενέργειας αυτής της μετάταξης, οι σχετικές υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

(3)  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες η μετάταξη επιβάλλεται ως κύρωση κατά την έννοια του εδαφίου (6) του άρθρου 120, οι Αποφάσεις του Συμβουλίου του εδαφίου (2) διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 57, που εφαρμόζονται αναλόγως.

(4) αποφάσεις του Συμβουλίου για μετάταξη σύμφωνα με τον εδάφιο (1) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.