Προϋποθέσεις διαγραφής κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο

178.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αποφασισθεί η διαγραφή κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο, όταν λόγω ειδικών συνθηκών, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί της εν λόγω κινητής αξίας και, ενδεικτικώς, όταν δεν υφίστανται πλέον σημαντικές προϋποθέσεις εισαγωγής ή δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς ή περιοδικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο ή και στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 μέχρι 2003, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.