Επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναστολής διαπραγμάτευσης

187.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της που κοινοποιείται στον εκδότη και στο Χρηματιστήριο και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της ίδιας και του Χρηματιστηρίου, δύναται να επιβάλλει και αυτοτελώς την αναστολή διαπραγμάτευσης κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των  τεσσάρων μηνών, εφόσον κρίνει ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα ως προς τη διαδικασία έκδοσης, κοινοποίησης και δημοσιοποίησης της απόφασης του εδαφίου  (1).