Ειδικοί λόγοι απόρριψης αίτησης εισαγωγής και επιβολής ειδικών όρων

60.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 και των Κεφαλαίων Β έως ΣΤ, το Συμβούλιο δύναται να απορρίπτει αίτηση εισαγωγής κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο, εάν, σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται με Απόφαση, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, έτσι ώστε η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα των επενδυτών και, γενικώς, την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Το Συμβούλιο, ενεργώντας αποκλειστικώς προς το συμφέρον των επενδυτών, δύναται να επιτρέπει την εισαγωγή κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο κάτω από οποιοδήποτε ειδικό όρο που κρίνει κατάλληλο, και τον οποίο ανακοινώνει  στον εκδότη:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση των αποφάσεων αυτών το Συμβούλιο τηρεί την αρχή της ισότητος.