Απόκτηση σημαvτικoύ πoσoστoύ μετoχώv, εξαγoρά ή συγχώvευση εταιρείας της oπoίας oι τίτλoι έχoυv εισαχθεί στo Χρηματιστήριo

60Α. [Διαγράφηκε]