Πρόσθετοι λόγοι απόρριψης αίτησης εισαγωγής κινητής αξίας ήδη εισηγμένης σε άλλο χρηματιστήριο

61. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 60, το Συμβούλιο δύναται να αρνείται την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητής αξίας ήδη εισηγμένης σε άλλο χρηματιστήριο,  όταν ο εκδότης δεν  τηρεί  τις  συνεχείς υποχρεώσεις  που  πηγάζουν από την εισαγωγή στο εν λόγω χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του χρηματιστηρίου αυτού.