Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου

62.-(1) Για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο απαιτείται η προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο Μέρος V του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, τηρουμένων των διατάξεων του εν λόγω Νόμου για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή προβλέπονται αποκλίσεις ως προς το υποχρεωτικό του περιεχόμενο.

(2) Το εδάφιο (1) δεν ισχύει για την εισαγωγή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, κατά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 58.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, με Αποφάσεις του, να επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πρόσθετης πληροφόρησης που πρέπει να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό, ανάλογα με την αγορά, στην οποία πρόκειται να εισαχθούν οι κινητές αξίες, για θέματα που αφορούν χαρακτηριστικά της αγοράς.

(4) Οι πληροφορίες που επιβάλλει το Συμβούλιο να παρέχονται κατά το εδάφιο (3), δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118.