Παράλληλη εισαγωγή σε χρηματιστήρια κρατών μελών

63.-(1) Όταν ως προς την ίδια κινητή αξία υποβάλλονται ταυτόχρονα ή σε κοντινές ημερομηνίες, αιτήσεις εισαγωγής σε χρηματιστήρια που εδρεύουν ή λειτουργούν σε περισσότερα κράτη μέλη ή όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής για μια κινητή αξία εισηγμένη ήδη σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους, το Συμβούλιο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και, στο πλαίσιο της μεταξύ των χρηματιστηρίων ενημέρωσης, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την κατά το δυνατόν απλούστευση των διατυπώσεων και των τυχόν συμπληρωματικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή της εν λόγω αξίας.

(2) Εκδότης που αιτείται την εισαγωγή κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο αναφέρει στην αίτησή του εάν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα ή προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος ή εάν πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον παρόμοια αίτηση για εισαγωγή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους.