Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στο Συμβούλιο

115.-(1) Εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σ’ αυτό,  παρέχει στο Συμβούλιο κάθε πληροφορία που αυτό κρίνει απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου, με τη μορφή και τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας που το Συμβούλιο καθορίζει.

(2) Εφόσον παρίσταται ανάγκη για την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καλεί τον εκδότη να δημοσιεύει τις πληροφορίες που ορίζει το Συμβούλιο υπό τη μορφή και εντός της προθεσμίας που αυτό προσδιορίζει.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία εκδότης δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, ύστερα από ακρόαση του εκδότη, να προβεί το ίδιο στη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών, με έξοδα του εκδότη:

Νοείται ότι, τα έξοδα αυτά είναι εισπράξιμα υπό τους όρους είσπραξης τελών.