Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή από το Χρηματιστήριο

116.-(1) Στο Κεφάλαιο Ζ  καθορίζονται οι προϋποθέσεις διαγραφής από το Χρηματιστήριο και αναστολής της διαπραγμάτευσης, κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

(2) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ δεν ισχύουν για τα μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ως προς τη διαγραφή και αναστολή της διαπραγμάτευσης, των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Στ του Μέρους Χ.