Διαφοροποίηση κανόνων που διέπουν τις επί μέρους αγορές του Χρηματιστηρίου

117. ΄Οπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται η έκδοση Αποφάσεων, το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο για την έκδοση της σχετικής Απόφασης όργανο δύναται να διαφοροποιεί τους κανόνες ανά αγορά του Χρηματιστηρίου ή και με βάση άλλα κριτήρια διαφοροποίησης που αυτό καθορίζει.