Γλώσσα και τρόπος δημοσίευσης των πληροφοριών

118.-(1) Οι πληροφορίες, των οποίων η δημοσίευση επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του Μέρους Χ και του Μέρους ΧΙ, συμπεριλαμβανομένων και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους Χ και του Μέρους ΧΙ, διατυπώνονται σε γλώσσα αποδεκτή από το Συμβούλιο, όπως αυτό δύναται να ορίζει με Αποφάσεις του.

(2) Η υποχρέωση δημοσίευσης και, εν γένει, δημοσιοποίησης στοιχείων σύμφωνα με τα τμήματα του παρόντος Μέρους εκπληρώνεται-

(α) Με δημοσίευση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας· ή

(β) με την καταχώριση των προς δημοσίευση και, εν γένει, δημοσιοποίηση, πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εκδότριας εταιρείας στο διαδίκτυο ή και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, υπό τους όρους που καθορίζει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο:

Νοείται ότι, στην περίπτωση της παραγράφου (β), ο εκδότης διαθέτει στα εγγεγραμμένα γραφεία του ή και σε άλλα σημεία, που καθορίζει με σαφήνεια και τα οποία είναι ευχερώς προσβάσιμα στο κοινό, σε έντυπη μορφή, τις παραπάνω πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα και να τις διαθέτει δωρεάν στους επενδυτές.

(3) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται -

(α) Να ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης και υποβολής στοιχείων, ενημέρωσης και πληροφόρησης ως προς οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, ως προς το οποίο εισάγεται σχετική υποχρέωση με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους·

(β) να εξειδικεύονται οι  υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων· και

(γ) να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα δημοσίευσης στοιχείων, ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προθεσμίας και διαδικασίας υποβολής των πληροφοριών και στοιχείων στο Χρηματιστήριο.

(4) Προκειμένου περί πληροφοριών και ανακοινώσεων που δημοσιεύονται μέσω του Χρηματιστηρίου, το Χρηματιστήριο έχει την ευχέρεια να καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκδίδονται οι ανακοινώσεις και θα δημοσιεύονται οι πληροφορίες, ανάλογα με τη σημασία των πληροφοριών και ανακοινώσεων και την προσδοκώμενη επίπτωσή τους επί των τιμών των κινητών αξιών:

Νοείται ότι, η ανακοίνωση και δημοσίευση των πλέον σημαντικών πληροφοριών και ανακοινώσεων έχει προτεραιότητα και προηγείται της δημοσίευσης και ανακοίνωσης των λιγότερο σημαντικών ή επουσιωδών.

(5) Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή στοιχείων και την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προθεσμίας και διαδικασίας υποβολής των στοιχείων και παροχής πληροφοριών προς αυτήν.