Διαφοροποίηση υποχρεώσεων δημοσίευσης πληροφοριών ανά αγορά του Χρηματιστηρίου

119.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να διαφοροποιούνται ανά αγορά του Χρηματιστηρίου οι υποχρεώσεις ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία  δημοσίευσης των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 118 και να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

(2) Ελάττωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης που προβλέπει ο παρών Νόμος επιτρέπεται μόνον για αγορές που δεν χαρακτηρίζονται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου και εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά:

Νοείται ότι, για κάθε τροποποίηση Αποφάσεως του Συμβουλίου, με την οποία μειώνονται οι υποχρεώσεις δημοσίευσης απαιτείται νέα έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.