Κυρώσεις

120.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 121, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων-

(α)Των Μερών Χ και ΧΙ , πλην του άρθρου 114 αυτού·

(β) των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των Μερών Χ και ΧΙ,

το Συμβούλιο, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, ιδίως σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και  διατήρησης  της εμπιστοσύνης τους στην εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου περί συνεχών υποχρεώσεων, ή τη συχνότητα των παραβάσεων, δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 10.000) και, σε περίπτωση επανάληψης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 20.000).

(2) Εφόσον στις περιπτώσεις του εδαφίου (1) ο παραβάτης είναι εκδότρια εταιρεία, το πρόστιμο επιβάλλεται στην εκδότρια εταιρεία ή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας τα οποία, κατά την κρίση του αρμοδίου να επιβάλλει το πρόστιμο οργάνου, είναι υπεύθυνα για την παράβαση.

(3) To διοικητικό πρόστιμο δύναται να υπερβαίνει τα όρια του εδαφίου (1), εφόσον το όφελος του παραβάτη από τις πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση της νομοθεσίας είναι μεγαλύτερο των ορίων του εδαφίου  (1):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του διπλασίου του επιτευχθέντος οφέλους, νοουμένου ότι με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται να καθορίζεται, ανά διάταξη ή κατηγορία διατάξεων, ο τρόπος προσδιορισμού και αποτίμησης του επιτυγχανομένου οφέλους.

(4) Εφόσον μετά την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, το αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου όργανο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δε συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ’ επανάληψη.

(5) Το Συμβούλιο, πριν επιβάλει πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καλεί το πρόσωπο που κατηγορείται για παράβαση του παρόντος Νόμου σε απολογία με υποβολή γραπτού υπομνήματος, το οποίο υποβάλλεται στην τασσόμενη προς τούτο προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα εργασίμων ημερών.

(6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4),  σε περίπτωση παράβασης από εκδότη των διατάξεων που απαριθμούνται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, ιδίως σε σχέση με-

(α) Την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και διατήρησης της εμπιστοσύνης τους στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε επί μέρους αγοράς·

(β) τα κριτήρια διαφοροποίησης των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου και τους ισχύοντες σε κάθε αγορά κανόνες· και

(γ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου περί συνεχών υποχρεώσεων, ή τη συχνότητα των παραβάσεων,

δύναται να επιβάλλει στον εκδότη τη μετάταξη των κινητών αξιών του σε άλλη αγορά του Χρηματιστηρίου, την οποία και καθορίζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο εκδότης δύναται, αντί της μετάταξης να επιλέξει τη διαγραφή των κινητών αξιών του από το Χρηματιστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Αποφάσεων και τηρηθούν οι οριζόμενες στις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει και τη διαγραφή των κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Ζ.

(7) Σε περίτπωση επιβολής κυρώσεων από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλοντάς της απόσπασμα της σχετικής Αποφάσεως και οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του ζητηθεί από αυτή.

(8) Εφόσον στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει επιβληθεί επανειλημμένα, αλλά τουλάχιστον δύο φορές εντός περιόδου ενός έτους, από το Συμβούλιο πρόστιμο για την ίδια παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο με το αίτημα της εξέτασης προς επιβολή από εκείνη προστίμου ή και αυτεπαγγέλτως, δύναται να επιλαμβάνεται των νέων παραβάσεων:

Νοείται ότι, εφόσον επιληφθεί της υπόθεσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβάλει πρόστιμο, το Συμβούλιο δεν δύναται να επιβάλει πρόστιμο για τις νέες παραβάσεις.

(9) Η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο και, εν γένει, τον παρόντα Νόμο υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη που επισύρουν οι ίδιες πράξεις.