Διοικητικές κυρώσεις

121.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 114,  των διατάξεων του Κεφαλαίου Στ ,  και των Τμημάτων 3 και 6 του Κεφαλαίου Β, αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της παράλειψης συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις, δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο.

(2) Εφόσον μετά την επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχιζόμενων παραβάσεων το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ’ επανάληψη.

(3) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις που δικαιολογούν την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο κυρώσεις.

(4) Το Συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει παραβάσεις που δικαιολογούν την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το παρόν άρθρο, δύναται να παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.