Δικαιούχος των επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προστίμων

122.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικών προστίμων, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς την Δημοκρατία.