Δημοσιοποίηση παραβάσεων του παρόντος Νόμου

123.Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που ορίζονται στο παρόν Μέρος, σε περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την εισαγωγή κινητών αξιών του στο Χρηματιστήριο, το Συμβούλιο δύναται να δίδει δημοσιότητα στο γεγονός αυτό, όπως δύναται το ίδιο να ορίζει περαιτέρω με Αποφάσεις του.