Κριτήρια έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αποφάσεων του Συμβουλίου

124.-(1) Όπου στα Μέρη Χ και ΧΙ προβλέπεται η παροχή έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε Αποφάσεις του Συμβουλίου, η έγκριση αυτή παρέχεται με γνώμονα αποκλειστικώς το δημόσιο συμφέρον για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και, γενικότερα, της κεφαλαιαγοράς, χωρίς να υπεισέρχεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής πολιτικής, που είναι της αρμοδιότητας του Συμβουλίου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει θέση επί των Αποφάσεων του Συμβουλίου, τις οποίες καλείται να εγκρίνει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον ένα  μήνα και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, τους δύο μήνες από της υποβολής της Αποφάσεως:

Νοείται ότι, μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί Αποφάσεως του Συμβουλίου, που ετέθη υπόψη της προς έγκριση, μετά πάροδο των προθεσμιών του παρόντος εδαφίου λογίζεται ως παροχή της εγκρίσεως.