Υπόδειξη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τροποποίηση Αποφάσεων του Συμβουλίου

125.-(1) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων των επενδυτών, επιβάλλεται η τροποποίηση Απόφασης του Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του Μέρους Χ ή του Μέρους ΧΙ, με αιτιολογημένη της απόφαση γνωστοποιεί τούτο στο Συμβούλιο και του τάσσει εύλογη προθεσμία για να λάβει τα μέτρα που υποδεικνύει ή άλλα κατάλληλα μέτρα αποδεκτά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, οι υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκτείνονται αποκλειστικώς σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, χωρίς αυτή να υπεισέρχεται σε θέματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής πολιτικής, που είναι της αρμοδιότητος του Συμβουλίου.

(2) Η απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το εδάφιο (1) κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Υπουργό Οικονομικών την απόφαση που λαμβάνει επί των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχει λάβει το Συμβούλιο με την απόφαση που λαμβάνει κατά το εδάφιο (3) δεν είναι ικανοποιητικά ή επαρκή, θέτει το θέμα ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση του Συμβουλίου, που του γνωστοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (3), δύναται να λάβει κάθε μέτρο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.