Δημοσίευση Οδηγιών και Αποφάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

126. Οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο Οδηγίες ή Αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.