Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβουλίου

127. Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται δικαίωμα ή αρμοδιότητα ή εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Συμβουλίου να ζητούν από πρόσωπα, στα οποία απευθύνονται, να υποβάλλουν στοιχεία ή να επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο, κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος, αρμοδιότητας ή εξουσίας τους, προβάλλουν τέτοιο αίτημα, αντιστοιχεί σ' αυτό σχετική υποχρέωση συμμόρφωσης των προσώπων, στα οποία απευθύνεται εκάστοτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Συμβούλιο.