Τήρηση από την εκδότρια εταιρεία της νομοθεσίας του κράτους σύστασής της και του παρόντος Νόμου

128. Η εκδότρια εταιρεία  τηρεί-

(α) Τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συστάθηκε, η οποία διέπει τη νομική της κατάσταση, οργάνωση και λειτουργία,  και

(β)τις διατάξεις του παρόντος  Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Οδηγιών ή Αποφάσεων,

καθόλο το χρόνο κατά τον οποίο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.