Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μετοχών ίδιας κατηγορίας με ήδη εισηγμένες μετοχές της εκδότριας εταιρείας

129.Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου (2) του  άρθρου 73, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών της αυτής κατηγορίας με εκείνες που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η εκδότρια εταιρεία ζητά  την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε η εισαγωγή να επιτευχθεί το αργότερο κατά το χρονικό σημείο που αυτές καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι  μηνών από της εκδόσεώς τους:

Νοείται ότι, με την υποβολή της αίτησης  η εκδότρια εταιρεία  επιδεικνύει την οφειλόμενη επιμέλεια και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, που δύναται να λάβει, για την επιτυχή ολοκλήρωση της εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο.