Ίση μεταχείριση μετόχων

130. Η εκδότρια εταιρεία προβλέπει και εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων υπό τις αυτές συνθήκες.