Διάθεση πληροφοριών στους μετόχους

131. Η εκδότρια εταιρεία  διαθέτει στη Δημοκρατία την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και, ιδίως-

(α) Πληροφορεί τους μετόχους για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου·

(β) ενημερώνει κατάλληλα τους μετόχους για τη διανομή και πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άσκησης δικαιωμάτων προτιμήσεως, παραχώρησης νέων μετοχών, εγγραφής στο κεφάλαιο, παραίτησης από σχετικά δικαιώματα, ανταλλαγής και μετατροπής, δημοσιεύοντας ανακοινώσεις ή αποστέλλοντας στους μετόχους σχετικές επιστολές· και

(γ) ορίζει πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι μέτοχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους, εκτός εάν η εκδότρια εταιρεία εξασφαλίζει η ίδια την οικονομική εξυπηρέτηση.