Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

191Α. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου υπόκεινται στο ένδικο μέσο της προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.