Ελάχιστο ποσό ομολογιακού δανείου

86. Το Συμβούλιο δύναται να ορίζει ελάχιστο ποσό της αξίας του συνόλου του ομολογιακού δανείου επιχείρησης, οι ομολογίες της οποίας αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.