Ελάχιστο ύψος δανείου

87.-(1) Το σύνολο του ομολογιακού δανείου δεν δύναται να είναι κατώτερο των διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ ή του ισόποσου του σε Λίρες Κύπρου.

(2) Η ισοτιμία διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ σε Λίρες Κύπρου ισοδυναμεί αρχικά με την ισοτιμία διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σε Λίρες Κύπρου, η οποία ίσχυε την 1η Μαΐου 2004.  Αν, όμως, συνεπεία τροποποίησης της αντιστοιχίας του ευρώ σε Λίρες Κύπρου, το ελάχιστο ποσό του δανείου εκφραζόμενο σε Λίρες Κύπρου είναι κατώτερο κατά 10% τουλάχιστον της αξίας των διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους, τότε από της 1ης Ιανουαρίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους ως όριο κατά το άρθρο 86 είναι το ποσό σε Λίρες Κύπρου που αντιστοιχεί σε διακοσίων χιλιάδων (Є200.000) ευρώ βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την τελευταία εργάσιμη για τα πιστωτικά ιδρύματα ημέρα του προηγουμένου ημερολογιακού έτους.

(3) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών συνεχώς ή κατ’ επανάληψη και όταν το ποσό του δανείου δεν είναι ορισμένο.

(4) Προκειμένου για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να επιτρέψει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, παρά την μη τήρηση του όρου του εδαφίου (1), όταν έχει τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει επαρκής αγορά για τις εν λόγω ομολογίες.