Προϋποθέσεις εισαγωγής μετατρέψιμων και ανταλλάξιμων ομολογιών και ομολογιών με δικαιώματα προς κτήση μετοχών

88.-(1) Οι μετατρέψιμες ομολογίες, οι ανταλλάξιμες ομολογίες και οι ομολογίες με δικαιώματα προς κτήση μετοχής δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, μόνον εάν οι μετοχές, στις οποίες αναφέρονται έχουν εισαχθεί προηγουμένως στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα στο Χρηματιστήριο και σε άλλη οργανωμένη αγορά.

(2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να επιτρέπει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ή με δικαιώματα προς κτήση μετοχών, εφόσον το Συμβούλιο έχει τη βεβαιότητα ότι οι ομολογιούχοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη ως προς την αξία των μετοχών, στις οποίες αναφέρονται αυτές οι ομολογίες.