Υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης

80.-(1) Η επιχείρηση δημοσιεύει ή καταθέτει, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της χώρας, στην οποία έχει συσταθεί, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τουλάχιστον για το οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε αυτές να είναι προσιτές στο κοινό.

(2) Ως προς τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υφίσταται τουλάχιστον-

(α) έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών· και

(β) έκθεση συμβούλων.