Υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης

80.-(α) Η επιχείρηση δημοσιεύει ή καταθέτει, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της χώρας, στην οποία έχει συσταθεί, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τουλάχιστον για το οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε αυτές να είναι προσιτές στο κοινό.

(β) Ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α), το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α), όταν η επιχείρηση της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής δραστηριοποιείται στον τομέα της για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, εφόσον ικανοποιηθεί ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την επιχείρηση και τις ομολογίες για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, ετοιμάζει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αυτή, οι οποίες συνοδεύουν την αίτηση εισαγωγής των ομολογιών της.

(2) Ως προς τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υφίσταται τουλάχιστον-

(α) έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών· και

(β) έκθεση συμβούλων.