Νομική κατάσταση της επιχείρησης

79. Η νομική κατάσταση της επιχείρησης είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς, στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.