Πρόσθετες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του αναδόχου

78. Με τις Αποφάσεις του άρθρου 77 δύνανται να εξειδικεύονται και επιπλέον προϋποθέσεις, και να εξειδικεύονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που αναλαμβάνονται από τον ανάδοχο.