Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικές με τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών.

77.Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται-

(α) Προϋποθέσεις που πληρούν οι εκδότες των σχετικών πιστοποιητικών, τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και εισαγωγής, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των εν λόγω πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο,

(β)όροι για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων του Κεφαλαίου Ε του Μέρους ΧΙ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76,

(γ) ελάχιστες διασφαλίσεις που παρέχονται ως προς τη φύλαξη ή κάθε μορφής καταχώριση των μετοχών σε Αποθετήριο Τίτλων, Κεντρικό Μητρώο Καταχώρισης Τίτλων ή κάθε είδους Θεματοφύλακα, όπου είναι κατατεθειμένες οι μετοχές,

(δ) οποιοδήποτε θέμα και διαδικασία φύλαξης ή καταχώρησης των μετοχών, και

(ε)  οποιοδήποτε θέμα και διαδικασία ανταλλαγής των πιστοποιητικών με μετοχές.