Παροχή εγγυήσεων από τον εκδότη για τήρηση των εκ του νόμου υποχρεώσεων

76.Ο εκδότης των πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών υποβάλλει στο Συμβούλιο επαρκείς διασφαλίσεις και εγγυήσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των εν λόγω πιστοποιητικών, τηρούνται οι υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ε του Μέρους ΧΙ.