Όροι εισαγωγής πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών

75.Όταν αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο είναι πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, η σχετική αίτηση γίνεται δεκτή μόνον εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι ο εκδότης των εν λόγω πιστοποιητικών παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.