Εισαγωγή μετοχών εταιρείας που έχει συσταθεί σε Τρίτη χώρα μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο της χώρας αυτής

74. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από εταιρεία που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών της χώρας προελεύσεως ή της χώρας κύριας κυκλοφορίας, οι μετοχές αυτές δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, εφόσον το Συμβούλιο έχει την πεποίθηση  ότι η μη εισαγωγή τους στη χώρα προελεύσεως ή κυρίας κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε λόγους προστασίας των επενδυτών.