Εισαγωγή όλων των μετοχών της ίδιας κατηγορίας

73.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 2, η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.

(2) Το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να επιτρέπει παρέκκλιση από τον όρο του εδαφίου (1), όταν οι μετοχές της αυτής κατηγορίας, των οποίων δεν έχει ζητηθεί η εισαγωγή, αποτελούν τμήμα πακέτου μετοχών που προορίζονται για τη διατήρηση του ελέγχου της εταιρείας ή δεν είναι διαπραγματεύσιμες κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου δυνάμει συμβάσεων, εφόσον το κοινό ενημερώνεται γι’ αυτά τα γεγονότα και εφόσον δεν προκύπτει κίνδυνος βλάβης των δικαιούχων των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.