Υποχρέωση επαρκούς διασποράς των μετοχών

72.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και (4), το αργότερο κατά το χρόνο της εισαγωγής πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό της Δημοκρατίας ή και άλλου κράτους μέλους.

(2) Ο όρος του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται όταν η διασπορά των μετοχών στο κοινό πρέπει να γίνει μέσω του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, σ' αυτή την περίπτωση, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο γίνεται μόνο εάν το Συμβούλιο έχει ικανοποιηθεί ότι μέσω του Χρηματιστηρίου θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο διάστημα επαρκής διασπορά.

(3) Σε περίπτωση αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας, το Συμβούλιο κρίνει εάν η διασπορά των μετοχών στο κοινό είναι επαρκής σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς αυτή τη συμπληρωματική σειρά.

(4) Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών τουλάχιστον μιας τρίτης χώρας, το Συμβούλιο δύναται, κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), να επιτρέψει την εισαγωγή εάν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά στο κοινό της τρίτης χώρας αυτής, σε χρηματιστήριο των οποίων είναι εισηγμένες οι μετοχές.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‹επαρκής διασπορά› νοείται, είτε όταν οι μετοχές που είναι αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής είναι διανεμημένες ή διανέμονται στο κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από αυτή την κατηγορία των μετοχών, είτε όταν διασφαλίζεται και με χαμηλότερο ποσοστό ομαλή λειτουργία της αγοράς λόγω του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της έκτασης διασποράς τους στο κοινό, όπως κρίνει αιτιολογημένα κατά περίπτωση το Συμβούλιο, τηρουμένων και των διατάξεων των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6).

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 58 και του άρθρου 59, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται διαφοροποιημένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς θέματα διασποράς στις επί μέρους αγορές του Χρηματιστηρίου, να τίθενται ειδικοί κανόνες που προωθούν ή προάγουν την εμπορευσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστηρίου σε σχέση με την επαρκή διασπορά, και να ρυθμίζεται σχετικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια:

Νοείται ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ορίζονται και ποσοστά διασποράς κατώτερα του εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει την έγκρισή της για τα όσα αναφέρονται στην πρώτη επιφύλαξη, με γνώμονα:

(i)την εύρυθμη λειτουργία της σχετικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη της και τους τυχόν ειδικούς κανόνες που ισχύουν στην αγορά αυτή· και

(ii)την επαρκή ενημέρωση των επενδυτών ως προς την ύπαρξη στην αγορά αυτή λιγότερο αυστηρών κανόνων διασποράς και τους εξ αυτού του λόγου απορρέοντες κινδύνους.