Προϋποθέσεις εγκυρότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

81.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -

(α)  Συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις -

(i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών· ή

(ii) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(iii) τις διατάξεις τρίτου κράτους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου,

(β) ελέγχονται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, και

(γ) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.

(2) Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο, με Αποφάσεις του που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό περιεχόμενο.