Προϋποθέσεις εισαγωγής Παράγωγων Προϊόντων

104Α.  (1) Το Συμβούλιο εισάγει προς διαπραγμάτευση Παράγωγα Προϊόντα, εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες καταλληλότητάς τους ως τυποποιημένων μέσων συναλλαγής που αφορούν στην ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης της εκκαθάρισης και του διακανονισμού τους  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 1287/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής, ήτοι ότι:

(α) Οι όροι της σύμβασης είναι σαφείς και ανεπίδεκτοι παρερμηνείας και επιτρέπουν το συσχετισμό της τιμής του Παραγώγου με την τιμή ή άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου.

(β) Η τιμή ή άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου είναι αξιόπιστη και διαθέσιμη στο  κοινό.

(γ) Υπάρχουν επαρκείς και δημοσιευμένες πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την αποτίμηση της αξίας του Παραγώγου.

(δ) Οι ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό της τιμής διακανονισμού της σύμβασης, διασφαλίζουν ότι η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει ορθά την τιμή ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο της αξίας του υποκείμενου μέσου.

(ε) Εάν ο διακανονισμός του Παραγώγου απαιτεί ή επιτρέπει την παράδοση υποκείμενου τίτλου ή περιουσιακού στοιχείου αντί του χρηματικού διακανονισμού, υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για το υποκείμενο μέσο, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες διακανονισμού και παράδοσης του υποκείμενου μέσου.

(2)  Το Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να καθορίζει-

(α) τους όρους ή τα κριτήρια που τηρούνται ή συνεκτιμώνται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση Παραγώγου.

(β) τους κανόνες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Παραγώγων, τους όρους εισαγωγής ή τις προϋποθέσεις τροποποίησής τους.

(γ) τις προϋποθέσεις αναστολής διαπραγμάτευσης, την παύση εισαγωγής ή τη διαγραφή Παραγώγου.

(δ) τις προσυναλλακτικές, τις συναλλακτικές και τις μετασυναλλακτικές πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής τους·

(ε) τις προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων·

(στ) τις υποχρεώσεις των Μελών στην Αγορά Παραγώγων σχετικά με την κατάρτιση, εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών·

(ζ) το σύστημα και τη διαδικασία εκκαθάρισης των καταρτιζόμενων συναλλαγών.

(η) οποιοδήποτε άλλο συνεπακόλουθο ή συναφές με την διαπραγμάτευση Παράγωγων Προϊόντων θέμα.

(3)  Το Συμβούλιο έχει εξουσία ανάθεσης της ευθύνης εκκαθάρισης και τελείωσης συναλλαγών αναφορικά προς Παράγωγα Προϊόντα σε τρίτο πρόσωπο ή σε οντότητα στην οποία το ίδιο συμμετέχει, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός αναγνωρίζεται και έχει τη δυνατότητα ανάληψης τέτοιας δραστηριότητας.