Αγορά Εμπορευμάτων

104Β.  Το Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να καθορίζει-

(α) Τους όρους, τα κριτήρια ή τις προϋποθέσεις που  απαιτούνται προκειμένου προϊόν να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης       στην Αγορά Εμπορευμάτων·

(β) τα πρότυπα αναφορικά με την ποιότητα, συσκευασία, αποθήκευση και παράδοση των προς διαπραγμάτευση προϊόντων·

(γ) τους κανόνες που αφορούν στη διάθεση, φύλαξη, διαπραγμάτευση και παράδοση των προϊόντων·

(δ) οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αγοράς Εμπορευμάτων.