Συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών

113.-(1) Οι εκδότες μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Β, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του μετοχών·

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β· και

(γ) δημοσιεύουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που θέτουν σε εκδότες μετοχών εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του κανόνες δημοσίευσης πληροφοριών καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο.

(2) Οι εκδότες ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Δ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών που είναι  εισηγμένες στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του·

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ· και

(γ) δημοσιεύουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που θέτουν σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών κανόνες δημοσίευσης πληροφοριών,

καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των ομολογιών ή άλλων ομοειδών κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο.

(3) Εφόσον στο Χρηματιστήριο έχουν εισαχθεί πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, οι εκδότες των μετοχών, τις οποίες παριστούν τα εν λόγω πιστοποιητικά -

(α) Τηρούν τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Ε, και των διατάξεων του παρόντος Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε εκδότες εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο ή σε αγορές του μετοχών· και

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε και των Αποφάσεων της παραγράφου (α),

καθόλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των παραπάνω πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο.

(4) Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια των οποίων μερίδια ή μετοχές εισάγονται στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο σύστασής τους, τηρούν τις υποχρεώσεις που  καθορίζονται με Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Τα Επενδυτικά Σχέδια Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων  για τα οποία τηρείται μητρώο εγγραφής, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο σύστασής τους, τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6)  To Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται-

(α) Να εξειδικεύει πρόσθετες  υποχρεώσεις, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται-

(i) οι εκδότες των κινητών αξιών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο·

(ii) τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου·

(iii) οι διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι αυτών·

(iv) μέτοχοι που κατέχουν σημαντική συμμετοχή σε εκδότρια εταιρεία, όπως ορίζεται ειδικότερα με τις εν λόγω Αποφάσεις·

(v) επιχειρήσεις συνδεδεμένες με εκδότη· και

(vi) πρόσωπα που δύνανται να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων εκδότη, όπως ορίζεται ειδικότερα με τις εν λόγω Αποφάσεις·

(β) να θεσπίζει κανόνες που τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) πρόσωπα οφείλουν να τηρούν, δυνάμενο να διαφοροποιεί μεταξύ των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου, καθώς και μεταξύ ειδικών κατηγοριών κινητών αξιών, βάσει κριτηρίων διαφοροποίησης που καθορίζει το ίδιο, όπως, ενδεικτικώς, ο κλάδος δραστηριοποίησης των εκδοτριών εταιρειών τους:

Νοείται ότι, όταν με Αποφάσεις του Συμβουλίου εξειδικεύονται  οι υποχρεώσεις εκδοτών, δίδεται με αυτές εύλογη, κατά περίπτωση, προθεσμία στους εκδότες για να συμμορφωθούν στις νέες τους υποχρεώσεις.

(7) Το Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται να εξειδικεύει υποχρεώσεις των εκδοτών ή και άλλων προσώπων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, του Κεφαλαίου Β, του Κεφαλαίου Γ, του Κεφαλαίου Δ, του Κεφαλαίου Ε και του Κεφαλαίου Στ του Μέρους αυτού:

Νοείται ότι, η σχετική εξουσία του Συμβουλίου δεν παραβλάπτει τυχόν αντίστοιχες εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αυτή έχει δυνάμει διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλων νόμων.

(8) Προκειμένου για αγορές άλλες από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει υποχρεώσεις λιγότερο αυστηρές από τις οριζόμενες στο παρόν Μέρος, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά.

(9) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και βάσει των διατάξεων των Τμημάτων 5, 6, 7 και 8 του Κεφαλαίου Β, των Τμημάτων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Γ, των Τμημάτων 1 και 2 του Κεφαλαίου Δ, του Κεφαλαίου Ε και του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΣT, ανακοινώνονται από τον εκδότη ή και οποιοδήποτε άλλο υπόχρεο για την πραγματοποίηση της δημοσίευσης πρόσωπο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο:

Νοείται ότι, στην έννοια της δημοσίευσης εμπίπτει και οποιαδήποτε δημοσιοποίηση πληροφοριών βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

(10) Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο των πληροφοριών κατά το εδάφιο (9), ή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τούτο προβλέπεται στις οικείες διατάξεις του παρόντος Μέρους ή και των Κεφαλαίων Β, Γ, Δ, Ε και Στ,  γίνεται πριν από ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους.

(11) Το Χρηματιστήριο δύναται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ή και με άλλο πρόσφορο τρόπο, που επιλέγει, πληροφορίες που του αποστέλλουν οι εκδότες ή και άλλα πρόσωπα, βάσει διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφόσον κρίνει ότι η δημοσίευση προάγει τη διαφάνεια.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των δημοσιευομένων μέσω αυτών πληροφοριών που τους παρέχουν οι εκδότες ή και τρίτοι σε σχέση με εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κινητές αξίες ή και τους εκδότες τους.