Συμπληρωματική σειρά μετοχών

66.  Ο όρος του εδαφίου (2) του άρθρου 65 δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες.