Καθορισμός ελάχιστου ποσού συνολικής χρηματιστηριακής αξίας υπό εισαγωγή μετοχών

65.(1) Το Συμβούλιο καθορίζει, ανά αγορά του Χρηματιστηρίου, το ελάχιστο ποσό της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας που έχουν, βάσει της τιμής εισαγωγής τους ή, κατά περίπτωση, της τιμής δημόσιας προσφοράς τους, οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής ή, αν αυτό δεν δύναται να εκτιμηθεί, το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του εκάστοτε τελευταίου οικονομικού έτους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 66 και 67, το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ισοτίμου σε Λίρες Κύπρου του ενός εκατομμυρίου ευρώ:

Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό της ισοτιμίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία Λίρας Κύπρου και ευρώ κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

(3) Σε κάθε περίπτωση, το Χρηματιστήριο διαθέτει αγορά, στην οποία το ποσό των κεφαλαίων του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ ή το ισόποσο σε Λίρες Κύπρου.