Επιτρεπόμενες αποκλίσεις

67.-(1) Προκειμένου για αγορά που δεν χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει αποκλίσεις από τον κανόνα του εδαφίου (2) του άρθρου 65, εφόσον, παρά την μη τήρηση του κανόνα αυτού, δημιουργείται επαρκής αγορά για τη διαπραγμάτευση των μετοχών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται, με Αποφάσεις του να καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα αυτού, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 58 και του άρθρου 59.