Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκδότριας εταιρείας

68.-(1)(α) Η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει σε αρμόδια αρχή ή μητρώο, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις τουλάχιστον για τις τρεις  χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

(β)Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), το Συμβούλιο δύναται να παρεκκλίνει απ' τον όρο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), όταν μία τέτοια παρέκκλιση είναι επιθυμητή προς το συμφέρον της εταιρείας ή των επενδυτών και όταν έχει ικανοποιηθεί ότι οι επενδυτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εταιρεία και τις μετοχές, των οποίων ζητείται η εισαγωγή.

(2) Ως προς τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών και έκθεση συμβούλων.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -

(α) Συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις -

(i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών· ή

(ii) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου άλλου  κράτους μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(iii) τις διατάξεις τρίτου κράτους, στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου·

(β) ελέγχονται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα· και

(γ) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.

(4) Σε κάθε περίπτωση, η εκδότρια εταιρεία παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο με Αποφάσεις του, που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό περιεχόμενο.