Απόφαση για αρχεία συναλλαγών και εκδιδόμενα στοιχεία των Μελών του Χρηματιστηρίου

42.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου, καθορίζονται-

(α) τα αρχεία συναλλαγών που οφείλει να τηρεί κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου·

(β) τα στοιχεία που αυτό οφείλει να εκδίδει ως προς  τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργεί·

(γ) η διαδικασία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου·

(2) Η Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται, το αργότερο εντός των δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προσχεδίου της Αποφάσεως, να προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει απαραίτητες  προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. Το Συμβούλιο υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προτείνει τροποποιήσεις εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω, αυτή έχει εγκρίνει το προσχέδιο της Απόφασης του Συμβουλίου.

(3) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου τηρούν τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αρχεία συναλλαγών  και στοιχεία τουλάχιστον επί μια επταετία από την ημερομηνία κατάρτισης των συναλλαγών:

Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή των Μελών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002 έως (Αρ. 2) του 2003, έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.